آشنایی با چرخ دنده ها و گیربکس

پرسش ها:0
تعداد دفعات مجاز:نامحدود
زمان دسترسی:همیشه
حدنصاب نمره:75 %
بازگشت به عقب پرسش:دارد