آشنایی با چرخ دنده ها و گیربکس

تب‌های اولیه

پرسش ها0
تعداد دفعات مجازنامحدود
زمان دسترسیهمیشه
حدنصاب نمره75 %
بازگشت به عقب پرسشدارد
Start کوئیز