رله و روش راه اندازی

این آزمون نشان دهنده این است شما تا چه میزان با رله و روش های کار و راه اندازی آن آشنایی دارید . اگر بار اول است در این آزمون شرکت می کنید بهتر است  مقاله رله  را بخوانید . این آزمون با توجه به متن مقاله مذکور تهیه شده است .

پرسش ها:10
تعداد دفعات مجاز:3
زمان دسترسی:همیشه
حدنصاب نمره:75 %
بازگشت به عقب پرسش:دارد
این آزمون برای هر کاربر تنها برای 3 بار قابل استفاده است . کاربران میهمان تنها به آزمون هایی که محدودیت دفعات استفاده ندارند دسترسی دارند .