رله و روش راه اندازی

تب‌های اولیه

این آزمون نشان دهنده این است شما تا چه میزان با رله و روش های کار و راه اندازی آن آشنایی دارید . اگر بار اول است در این آزمون شرکت می کنید بهتر است  مقاله رله  را بخوانید . این آزمون با توجه به متن مقاله مذکور تهیه شده است .

پرسش ها10
تعداد دفعات مجاز3
زمان دسترسیهمیشه
حدنصاب نمره75 %
بازگشت به عقب پرسشدارد
Start کوئیز