ترانزیستور چیه ؟

پرسش ها:10
تعداد دفعات مجاز:3
زمان دسترسی:همیشه
حدنصاب نمره:90 %
بازگشت به عقب پرسش:دارد
این آزمون برای هر کاربر تنها برای 3 بار قابل استفاده است . کاربران میهمان تنها به آزمون هایی که محدودیت دفعات استفاده ندارند دسترسی دارند .