آزمون خلاقیت تورنس

تب‌های اولیه

در هنگام پاسخگویی در نظر داشته باشید که این آزمون صرفا ً برای شناخت بیشتر از خودتان است پس سعی نکنید تا به گونه ای جواب دهید که امتیاز شما بیشتری کسب کنید بلکه تنها آنچه سوال از شما خواسته مطابق با واقعیت زندگیتان پاسخ دهید . اگر در پاسخی که دادید مردد بود امکان بازگشت به پرسش های قبلی هست .

پرسش ها12
تعداد دفعات مجازنامحدود
زمان دسترسیهمیشه
حدنصاب نمره42 %
زمان0:40:00
بازگشت به عقب پرسشدارد
Start کوئیز