آزمون خلاقیت تورنس

در هنگام پاسخگویی در نظر داشته باشید که این آزمون صرفا ً برای شناخت بیشتر از خودتان است پس سعی نکنید تا به گونه ای جواب دهید که امتیاز شما بیشتری کسب کنید بلکه تنها آنچه سوال از شما خواسته مطابق با واقعیت زندگیتان پاسخ دهید . اگر در پاسخی که دادید مردد بود امکان بازگشت به پرسش های قبلی هست .

پرسش ها:12
تعداد دفعات مجاز:نامحدود
زمان دسترسی:همیشه
حدنصاب نمره:42 %
زمان:0:40:00
بازگشت به عقب پرسش:دارد