کوئیز شماره یک : مبانی شبکه

پیوستاندازه
PDF icon network bases.pdf508.8 KB
پرسش ها:6
تعداد دفعات مجاز:2
زمان دسترسی:همیشه
حدنصاب نمره:83 %
زمان:0:07:00
بازگشت به عقب پرسش:دارد
این آزمون برای هر کاربر تنها برای 2 بار قابل استفاده است . کاربران میهمان تنها به آزمون هایی که محدودیت دفعات استفاده ندارند دسترسی دارند .